– Honnør til politikerne

LESERINNLEGG: Et historisk møte i Bygg og Miljøutvalget ble avholdt i Vennesla torsdag 22. november.

Rådmannens forslag om å godkjenne Detaljreguleringsplanen for Hunsøya Park ble enstemmig vedtatt etter at planer om å bygge ut Hunsøya har versert i forskjellige former i over 10 år. Planen legger opp til at det skal bygges 500 boliger på øya, samtidig som det er satt av nødvendig plass for nærings- og handelsutvikling.

Snaue 3 måneder tidligere, 06.09.2018, vedtok Kommunestyret den lenge planlagte områdereguleringsplanen for Sentrum Nord med justeringer som la til rette for en utvikling av sentrum nord på en måte som ivaretar hensynet til å kunne etablere et attraktivt sentrum der det kan inngå et kjøpesenter kombinert med boliger i de øverste etasjene.

Vennesla Næringsforening, med støtte fra Vennesla kommune, har det siste året satt i gang et prosjekt for å avdekke Venneslas identitet i en tid med store omveltninger i arbeidsliv og med vekst i befolkningen.

Med vår stolte historie fra et tidligere bonde- og industrisamfunn står vi nå midt oppe i en tid der nye arbeidsplasser vokser frem. Vår identitet som er preget av denne historien blir for mange litt fjern, og vi ønsker å finne svar på hvem vi egentlig ønsker å være, og hvordan vi ønsker at vår omverden skal oppfatte oss.

I denne prosessen er det etter vår mening av stor betydning å ha politikere som er fremoverlent og som legger til rette for at endringer kan skje på en positiv måte, og med rammer som inviterer til investeringer i nye arbeidsplasser.

Vi er så heldige å ha investorer som står klare til å satse både i Sentrum Nord og på Hunsøya. Det er viktig at et sånt momentum ivaretas til beste for å demme opp for en handelslekkasje i flere hundre millioners størrelse pr. år.

Vi lever i en tid der fokuset på miljø og bærekraft står sentralt. Fortetting er et nytt mantra. Boliger og arbeidsplasser skal bygges i områder som krever minst mulig biltransport. Vi inviteres til å gå og sykle til våre daglige gjøremål, og det er avgjørende viktig at våre politikere er seg sitt ansvar bevisst når de planlegger hvordan våre arealer skal utnyttes.

Det er derfor svært positivt å registrere at både sentrum nord og Hunsøya Park nå er godkjent av våre politikere. Med et kjøpesenter på Hunsøya blir det lagt til rette for etablering av 3–400 arbeidsplasser innen handel. I en byggeperiode på en del år vil det være behov for flere tusen årsverk innen bygg og anlegg, og det vil bli tilført et titalls millioner kroner i skatteinntekter til kommunen.

Vi er spente på hvilken detaljreguleringsplan som vil bli lagt frem for handel i Sentrum Nord, men med de foreløpige signaler som er lagt frem gjennom vedtak i forbindelse med Områdereguleringsplanen er vi trygge på at politikerne følger opp og legger til rette for en like fremoverlent utvikling der som på Hunsøya.

Vi registrerer med stor tilfredshet at tidligere signaler som kunne tyde på at planene for Hunsøya kunne møte kritiske røster blant enkelte politikere nå ble gjort til skamme ved behandlingen i Bygg og Miljøutvalget. For øvrig helt i tråd med fylkesordførerens begeistring der han uttaler at Vennesla med disse planene «kan ta sjumilssteg som miljø- og klimakommune med utbygging på Hunsøya».

La oss håpe på tilsvarende positiv tilrettelegging når detaljreguleringsplanene for Sentrum Nord etter hvert legges frem.

Det er med offensive, fremoverlente politikere vi kan ha håp om å få til de endringene i bygda som vil gjøre at vi lander visjonen i Næringsforeningens Identitetsprosjektet der vi knytter vår fremtidige identitet til begrepet Grønn Urban Bygd.

Vennesla Næringsforening
Styreleder Odd Grønberg