Årsmelding 2018

Vennesla Næringsforenings 3. år er nå lagt bak oss. Som de foregående år har aktiviteten vært stor. Årets største sak har nok vært arbeidet med Identitetsprosjektet, som har vært krevende og tatt mye tid og ressurser. Kommunen har vært en viktig bidragsyter, både i form av finansiering, men også i form av deltagelse i selve prosjektet med flere av sine ansatte og politikere.

 

Møteaktivitet i 2018:

 • 1 Årsmøte
 • 10 styremøter
 • 4 frokostmøter med medlemmer
 • 1 digitaliserings seminar
 • 1 Bedriftsbesøk
 • 1 Sommerfest
 • 1 Julelunsj
 • 6 møter med kommunens ledelse
 • 6 møter i Identitetsprosjektet
 • 1 møte med utbyggere
 • 1 møte med PLØK, presentasjon av ID prosjektet
 • 1 møte med Næringsforeningen i Søgne

 

Organisering:

Styret har bestått av 4 personer i første halvdel av året, pluss Per Nystøl som kom inn i løpet av høsten i henhold til fullmakt gitt i årsmøtet 1. mars 2018.

 

Påvirkningsarbeid:

Styret fortsetter med å gi innspill og uttalelser som har næringspolitisk interesse i forbindelse med Reguleringsplaner. Vi opplever at foreningens meninger blir lyttet til, og at vi har en rolle som høringsinstans i denne typen saker. Vi har fortsatt et fokus på å bidra til næringsutvikling og å stanse handelslekkasjen som i dag er på bortimot 50%. I løpet av 2018 ble både Områdereguleringsplanen for Sentrum Nord og Reguleringsplan for Hunsøya Park vedtatt. Begge planene har vi gitt positive uttalelser til, med innspill som vi gir i et forsøk på å påvirke i retning av å legge best mulig til rette for utvikling av handel og annen næring.

Styret har i hele 2018 jobbet aktivt med å gjennomføre ID prosjektet som ble påbegynt i 2017. Foreløpig har prosjektet landet på en arbeidstittel «Grønn, Urban Bygd», som skal være grunnlaget for videre arbeid for å implementere disse verdiene i konkrete handlingsplaner både på bedriftsnivå og hos folk flest. Prosjektet har engasjert bredt både hos våre medlemmer, men også med deltagelse fra foreninger, lag, idrett, kultur, menigheter og politikere. Vi takker alle som har deltatt med å gjøre prosjektet så positivt og bra som det har vist seg å være, og ønsker at flest mulig også bidrar når prosjektet fortsettes i 2019.

Vi er svært fornøyd og takknemlige for at kommunen gjennom vedtak i PLØK valgte å støtte prosjektet økonomisk med et bidrag på 187.500. Bidraget har blitt brukt for å leie inn ekstern hjelp til å lede og styre oss gjennom prosjektets første fase.

 

Medlemmer:

Foreningen har 105 medlemmer ved utgangen av 2018.

 

IT og digitalisering:

Vi har i året som har gått jobbet videre med å bli bedre på kommunikasjon ut mot våre medlemmer. Vi oppfordrer våre medlemmer til å være aktive med å sende inn saker og omtale av ting som skjer i og rundt medlemsbedriftene. Slike saker vil vi etter evt nødvendige justeringer legge ut på våre hjemmesider og på sosiale medier.

 

Økonomi:

Omsetning i 2018 ble kr. 548.802,-, mot 497.788,- i 2017.

Resultatet for 2018 ble kr. 98.968 mot kr. 126.905 året før. Markedsføringskostnad har økt fra kr. 5.950 i 2017 til 59.115 i 2018. Hovedposten er arbeid med ny hjemmeside og sosiale medier. Det var forventninger til at dette skulle bli mer kostbart.

Egenkapitalen er ved årsslutt kr. 517.380,- mot 437. 379,- i 2017.

 

Kommentarer:

Styret opplever god respons på arbeidet som gjøres, og får gode tilbakemeldinger både fra medlemmene og fra politisk og administrativt hold i kommunen om at det både er viktig og ønskelig at foreningen utvikles videre

Dagens styre ser det derfor som en viktig oppgave å sørge for at foreningen fortsetter sin virksomhet, og utvikler seg videre i 2019.

 

Vennesla 25.01.2019
Odd Grønberg, Janne Nordal, Gudmund Sagen, Per Nystøl, Merete Svendsen