Innkalling til generalforsamling

Styret i Vennesla Næringsforening inviterer til generalforsamling for driftsåret 2019 tirsdag 3. mars kl. 18.00. Møtet finner sted på Hunsfos Næringspark, møterom i «Verkstedbygget».

Saker til behandling vil være:

  1. Styrets årsberetning
  2. Årsregnskap
  3. Medlemskontingent og budsjett
  4. Valg
  5. Godtgjørelse til styret
  6. Innkomne forslag

 

Ad 1:

Vedlagt følger styrets årsberetning (legges frem på møtet).

Ad 2:

Vedlagt ikke revidert årsregnskap (revidert regnskap legges frem på møtet).

Ad 3:

Styret vil foreslå at vi med bakgrunn i den fortsatt sunne økonomien fortsetter med samme kontingent som hittil.
Generalforsamlingen må ta stilling til evt. Tap av inntekter som følge av avvikling av
partnerordningen.

Ad 4:

Valg. Gudmund Sagen har siden sist generalforsamling vært engasjert som «rådgiver» og vi har kun vært fire faste styremedlemmer. Aktivitetsnivået og arbeidsmengden for styret tilsier at det er behov for å få inn ett nytt styremedlem. Styret legger frem forslag til kandidater for generalforsamlingen.

Ad 5.

Godtgjørelse for styret har siden februar 2019 vært følgende.

Styremedlem kr. 25.000 pr år.
Styreleder kr. 35.000 pr år.
Styret foreslår å videreføre den faste årlige godtgjørelsen til styreleder og de øvrige styremedlemmene.

I tillegg foreslår styret at det blir utbetalt kompensasjon for arbeid/oppgaver i regi av foreningen innenfor ordinær arbeidstid. Evt. Utbetaling krever dokumentasjon på tap av inntekt og fremleggelse av timeregnskap (kvartalsvis) til godkjenning i styret. Ordningen forutsetter at det er tilgjengelig budsjettmidler. Forslag legges frem for generalforsamlingen.

Ad 6.

Innkomne forslag. Det settes en frist som er 25. februar for å levere inn forslag til saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Evt. Saker sendes til styret ved styreleder på e-post: alex.etsy@hotmail.com

Vennesla 14.02.2020
For styret i Vennesla Næringsforening
Alexander Etsy Jensen
Styreleder (sign.)