Protokoll fra Generalforsamling 4. mars 2020

page1image57180160

Dato: 04.03.2020 kl. 18:00-19:30

Sted: Hunsfos Næringspark, møterom Veksthuset

Til stede: Alexander Etsy Jensen (styreleder VNF), Odd Grønberg (styremedlem VNF), Merete Svendsen (styremedlem VNF), Janne Nordal (styremedlem VNF), Anette Steinsland (Azets)

Protokoll fra generalforsamling i Vennesla Næringsforening

Innkalling var sendt ut til foreningens medlemmer på mail i henhold til foreningens vedtekter.

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling
2. Styrets årsberetning
3. Årsregnskap
4. Medlemskontingent og budsjett 5. Valg

6. Godtgjørelse til styret

7. Innkomne forslag

Ad 1. Godkjenning av innkalling

Ingen merknader til innkallingen.
Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Ad 2. Styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble lest opp av styreleder Alexander Etsy Jensen. Ingen merknader. Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Ad 3. Årsregnskap

Årsregnskapet for 2019 ble gjennomgått ved å lese opp regnskapskommentarer fra Årsmeldingen. Videre ble Resultatregnskap og Balanse gjennomgått.

Vedtak: Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

Ad 4. Medlemskontingent og budsjett

Økonomien er fortsatt god, selv om foreningen har en del utestående kundefordringer. Styret fremmet følgende forslag:

  1. Fjorårets regnskap legges til grunn for budsjett for 2020.
  2. Medlemskontingenten for 2020 økes fra kr. 3.500 til kr. 4.000.
  3. Partnerordningen opphører, og partneravgiften utgår som følge av det.

Det ble heller ikke for 2019 lagt frem noe budsjett. Styret forholder seg til å tilpasse aktivitetsnivået til forventede inntekter og har derfor kontroll innenfor disse rammene.

Vedtak: Styrets forslag i tre punkter enstemmig vedtatt. Ad 5. Valg
Styret la frem forslag til nytt styre:

Styreleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem:

Alexander Etsy Jensen (gjenvalg) Odd Grønberg (gjenvalg) Merete Svendsen (gjenvalg) Janne Nordal(gjenvalg)

Anette Steinsland (ny)

Ingen motforslag.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Ad 6. Godtgjørelse til styret

Styret fremsatte forslag om å videreføre godtgjørelsen til styreleder og de øvrige styremedlemmene.

Styreleder: kr. 35.000 pr. år. Styremedlem: kr. 25.000 pr. år.

I tillegg fremsatte styret følgende forslag:

Tapt arbeidsfortjeneste

Kravet legges frem for styret henholdsvis hvert kvartal (mars, juni, september og desember) og skal gi oversikt over aktuelle aktiviteter, tidspunkt, antall timer og timesats, samt eventuelle sosiale utgifter. Styret skal godkjenne kravet før styreleder sender det til utbetaling (annet styremedlem sender styreleders krav til utbetaling). Ordningen forutsetter at det er tilgjengelig budsjettmidler.

1. For lønnsmottakere godtgjøres tapt arbeidsfortjeneste etter dokumentert trekk i lønn, inklusive feriepenger, med inntil en daglønn av kr. 3.000.
Alternativt gis refusjon til arbeidsgiver for lønnsutgifter inntil en daglønn av kr. 3.000. Pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift beregnes i tillegg til daglønnsbeløpet

  1. Selvstendig næringsdrivende godtgjøres tapt arbeidsfortjeneste med inntil en daglønn av kr. 3.000. I tillegg kommer et beløp tilsvarende sosiale kostnader for arbeidstakere (arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjonsinnskudd). Beløpet må dokumenteres ved utskrift av ligningsattest og attest fra revisor. Bare tap i arbeidsinntekt gir grunnlag for refusjon.
  2. Tidsrommet det kan kreves refusjon for er fra kl. 07.30 til kl. 17.00 mandag til fredag.

Ordningen evalueres i forbindelse med neste generalforsamling. Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Ad 7. Innkomne forslag

Det var ingen saker under dette punktet.

Møtet ble avsluttet med en dialog rundt planer og innspill fra de fremmøtte. Vennesla, 04.03.2020

Alexander Etsy Jensen Referent