Kjøpesenter i Vennesla

Vennesla Næringsforening har en vedtatt strategi der vi har forpliktet oss overfor våre medlemmer til å jobbe med å være en «pådriver for aktiv næringsutvikling i kommunen» (ref. vår strategi).

I den anledning er vi opptatt av å benytte oss av vår rett til å uttale oss om det som pr i dag er det aktuelle forslaget om å etablere et kjøpesenter i Vennesla som del av reguleringsplanen til God Driv for Otra Park. Ytterligere næringsutvikling skjer allerede i tilstøtende arealer og bygningsmasse i Hunsfos Næringspark. Frist for å mene noe om det innleverte forslaget er satt til 25. september, med påfølgende politisk behandling senere i høst.

I et møte tirsdag 19. september mellom Vennesla Næringsforening og Plan og Økonomiutvalget i kommunen gav styret i Næringsforeningen melding om at vi kommer til å levere inn vår høringsuttalelse som konkluderer med at vi anbefaler utbygging i henhold til innlevert plan.

Vi ønsker alle positive initiativ til å skape et levende sentrum velkommen. God infrastruktur vil derfor være en forutsetning for å lykkes med å knytte det eksisterende sentrum sammen med den delen av sentrum som nå er foreslått utbygd på Hunsøya. Hunsøya er allerede definert som en del av sentrum. Vi oppfatter det som en viktig premiss for en god forbindelse mellom sentrum nord og sentrum syd at det bygges en bro som bidrar til opplevelse vel så mye som bare å være en bro.

Vi er presentert for en fantastisk mulighet til å utvikle bygda videre, og vi er i den heldige situasjon at det finnes investorer som er villige til å satse sine penger på det.

Vi gir derfor vår anbefaling til å tilslutte seg God Drivs planer om å bygge ut Hunsøya, med det tilhørende kjøpesenteret som ligger i planen, til beste for å hente inn igjen den store handelslekkasjen vi i dag har i kommunen.

Vi er også kjent med at det jobbes med en områdereguleringsplan for sentrum nord. Vi ser frem til at denne skal gjøres ferdig, og håper den vil kunne åpne opp for en spennende utvikling av denne delen av sentrum tilsvarende det vi ser kan komme ut av planene for Hunsøya.

Det er ikke Næringsforeningens oppgave å ta stilling i en lokaliseringsdebatt. Men vi oppfatter det absolutt som vår oppgave å heie frem positive initiativ til aktiv næringsutvikling. Derfor heier vi på initiativet på Hunsøya i og med at det er det saken gjelder denne gang, med en frist for å uttale seg innen 25. sept..

På samme måte ville vi som en konsekvens av vår strategi anbefale en tilsvarende sak i eksisterende sentrum hvis det var det saken dreide seg om, og forhåpentligvis vil komme til å dreie seg om en dag.