Næringsforeningen har kommet med innspill til kompensasjonsordningen

Næringsforeningen har kommet med innspill til kompensasjonsordningen, hvor vi blant annet har fremhevet viktigheten av at serveringsbransjen (her under kurs og konferanse) må prioriteres i denne omgangen. Det er mange som har opplevd tøffe tider i pandemien, men ingen har hatt en tilsvarende berg og dalbanetilværelse som akkurat denne bransjen, der helt vesentlige rammebetingelser ved flere omganger har blitt endret over natten med store kostnader som resultat. Krisen i bransjen er prekær. Tall for hele Agder viser at halvparten trenger tilførsel av kapital. Denne næringen er relativt sett ikke veldig stor her i Vennesla, men det er klare indikasjoner på at de som er rammet er rammet hardt og at det er et prekært behov for avhjelpende tiltak.

Etter næringsforeningens mening bør Vennesla utarbeide en modell der man prioriterer steder som:

  • Har åpent hele året
  • Fortsatt er i drift
  • Ikke er eiet av kommunen/det offentlige
  • Ordningen må være ubyråkratisk. Den kan ikke ha «millimeterpresisjon», da er det langt viktigere at midlene går direkte fra kommunen til bedriftene. Raskt og effektivt.

I tillegg har vi pekt på at det er viktig å gjøre hva man kan for å avhjelpe en hardt presset serveringsbransje, slik at vi også etter pandemien har et attraktivt og godt serveringstilbud å tilby både våre innbyggere og reisende. Etter vår mening er denne bransjen med på å bygge opp under Vennesla sin identitet Grønn – Urban – Bygd, og da særlig med tanke på det urbane.