Et mer demensvennlig samfunn

Vennesla kommune deltar i Nasjonalforeningen for folkehelsen sin kampanje: «Et mer demensvennlig samfunn»

Demens skyldes sykdom i hjernen og kjennetegnes ved:

  • Dårligere hukommelse
  • Problemer med språk
  • Problemer med daglige gjøremål
  • Endring av personlighet

Personer som rammes føler ofte skam og mindreverdighet. Mange trekker seg unna samfunnet og isolerer seg. Fordommer og lite kunnskap i befolkningen skaper ytterligere belastning.

Dette ønsker Vennesla kommune å gjøre noe med! Vi ønsker mer kunnskap, åpenhet og forståelse.

Bakgrunn:

Befolkningen i Norge blir stadig eldre. Dette skyldes flere faktorer. Mellom 1945 og 1969 ble det født langt flere barn enn andre tiår. Dette i tillegg til at forventet levealder har steget med flere år som følge av bedre helsetjenestetilbud og bedring av levekår, gjør at andelen personer i den eldste delen av befolkningen vil stige kraftig de neste årene.

Demens øker kraftig med alder. For Vennesla er beregnet antall personer med demens i kommunen:

  • 2020: ca. 239 personer med demens
  • 2040: ca. 474 personer med demens

 

Det forventes dermed en gradvis økning i antallet innbyggere med demens på ca. 235 personer i løpet av 20 år.

De som trenger mest hjelp i samfunnet er de eldste, og da spesielt personer med demens.

Derfor ønsker kommunen å sette søkelys på temaet. Vi ønsker at personer med demens skal bli møtt med respekt, støtte og forståelse av de som de møter i lokalsamfunnet.

 

Hvordan:

Kommunen ønsker å tilby servicenæringen gratis kurs for ansatte som jobber med kunder.

Kurset handler om hvordan ansatte skal møte personer som har ulike utfordringer knyttet til demens. Kurset har ca. 1 times varighet og det legges opp til erfaringsutveksling.

ER du interessert i kurs for dine ansatte:

Ta kontakt med prosjektmedarbeider:

Miriam Premak, tlf. 915 95 203

 

Det som er bra kundebehandling for personer med demens, er bra kundebehandling for alle!