Innkalling til årsmøte i Vennesla Næringsforening

Styret i Vennesla Næringsforening inviterer til årsmøte for driftsåret 2022 tirsdag 28. mars kl. 18.00. Møtet finner sted i Hunsfos Næringspark, møterom i «Veksthuset» 2. etg. PM5.

Saker til behandling vil være:

  1. Styrets årsmelding
  2. Årsregnskap
  3. Medlemskontingent og budsjett
  4. Valg
  5. Godtgjørelse til styret
  6. Innkomne forslag

Ad 1: Vedlagt følger styrets årsberetning.

Ad 2: Vedlagt revidert årsregnskap.

Ad 3: Styret vil foreslå at vi med bakgrunn i den fortsatt sunne økonomien fortsetter med samme kontingent som hittil.

Ad 4: Styret legger frem forslag til kandidater for årsmøtet (sittende styre har sagt seg villige til å ta gjenvalg).

 Ad 5. Godtgjørelse for styret har siden februar 2019 vært følgende:

            Styremedlem kr. 25.000 pr år.

            Styreleder kr. 35.000 pr år.

            Styret foreslår å videreføre den faste årlige godtgjørelsen til styreleder og de øvrige styremedlemmene.

           I tillegg foreslår styret at det blir utbetalt kompensasjon for arbeid/oppgaver i regi av foreningen innenfor ordinær arbeidstid.

           Evt. utbetaling krever dokumentasjon på tap av inntekt og fremleggelse av timeregnskap (kvartalsvis) til godkjenning i styret. Ordningen forutsetter at det er tilgjengelig budsjettmidler.

           Tidligere års praksis videreføres.

Ad 6. Innkomne forslag. Det settes en frist som er 14. mars for å levere inn forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet. Evt. saker sendes til styret ved styreleder på e-post: ole.mykland@hydro.com

Vennesla 03.03.2023

For styret i Vennesla Næringsforening

Ole Harald Mykland

Styreleder (sign.)