Om Vennesla Næringsforening

Vennesla Næringsforening ble opprettet 1.1.2016 etter initiativ fra Bjørn Høyer Jonassen. Vår viktigste oppgave er å bidra til vekst i bygdas næringsliv for å sikre og skape nye arbeidsplasser. Dette vil vi oppnå gjennom å være en koordinator og et bindeledd mellom medlemmer og opp mot offentlige myndigheter.

 • Hovedfokus på å fremme og tilrettelegge for vekst i lokalt næringsliv
 • Være en praktisk tilrettelegger og rådgiver for sine medlemmer
 • Ivareta det lokale næringslivets interesser både lokalt og regionalt
 • Være bindeledd mellom næringsliv og offentlige myndigheter i bygda
 • Gjennomføre sosiale tiltak for sine medlemmer
 • Tilby kompetanseheving gjennom frokostseminarer for medlemmene
 • Stimulere til samhandling mellom medlemmene

VEDTEKTER FOR VENNESLA NÆRINGSFORENING

 

 • 1 Formål –

Foreningens formål  er  å fremme næringslivsinteresser i Vennesla og omegn. Foreningen skal være partipolitisk nøytral.

 

 • 2 Medlemskap –

Styret kan oppta som medlemmer:

 1. Bedrifter innenfor handel, håndverk, industri, bank, agenter, service- og tjenesteytende næringer. Virksomheter som faller utenfor disse kategoriene, kan søke opptak på særskilt grunnlag og skal godkjennes av styret.
 2. Personer som er knyttet til næringslivet og andre som kan tilføre foreningen impulser av betydning. Personlig medlemskap kan kun tegnes på særskilt grunnlag og skal godkjennes av styret. Personlige medlemmer har rettigheter som vanlige medlemmer med unntak av stemmerett på generalforsamlinger.
 3. Assosiert medlemskap kan gis til offentlig institusjoner/forvaltningsbedrifter og lignende som ikke innfrir kriterier for medlemskap nevnt under de to foregående ledd. Assosierte medlemmer har rettigheter som vanlige medlemmer med unntak av stemmerett på generalforsamlinger.
 4. Eksisterende Nærings-/Bransjeforeninger og lignende kan søke tilknytning som gruppe. Godkjente søkere av foreningsmedlemskap er kjent med at deres medlemsbedrifter skal være registrert som betalende medlemmer gjennom sitt kollektive medlemskap.

 

Det skal være samme kontingentsatser for godkjente foreningsmedlemskap som for bedrifter av samme størrelse. Det skal utarbeides egne satser for antall stemmeberettigede i forhold til foreningens størrelse. Ved avstemninger stemmes det som gruppe og ikke individuelle bedriftsmedlemskap.

 • 3 Kontingent –

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen for et år av gangen m.v.f.1.1 i det derpå følgende år. Kontingent som ikke er betalt innen forfallsfristen kan føre til opphør av medlemskapet.

 

 • 4 Styrets sammensetning –

Styret består av 7-9 medlemmer som alle velges av generalforsamlingen. Leder og nestleder velges ved egne valg. Styrets sammensetning skal ivareta medlemsinteressene innenfor nasjonal og internasjonal handel, håndverk, industri og tjenesteytende næring. Valgperioden for styremedlemmer er 2 år, unntatt ved første valg hvor halvparten velges for 1 år, herunder nestleder. Gjenvalg kan finne sted, dog skal funksjonstiden i et hvert verv ikke overstige 4 år.

 • 5 Styrets virksomhet –

Styret holder møter så ofte lederen finner det nødvendig, eller nå 2 eller flere styremedlemmer krever det. For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten være til stede. Styret har besluttende og bevilgende myndighet på vegne av foreningen, så som godkjenning av budsjett, hvor ikke denne myndighet er tillagt andre organer i henhold til foreningens vedtekter. Det skal føres protokoll over alle styrets møter.

Når intet annet er bestemt i vedtektene, fattes alle beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styret representerer foreningen, og forpliktes utad ved undeerskrift av styrets leder alene eller daglig leder og et styremedlem i fellesskap.

 

 • 6 Rådgivende utvalg m.v. –

Overensstemmende med foreningens virksomhet og formål, kan styret opprette utvalg innenfor avgrensede fag- bransje- eller saksområder. Slike utvalg kan enten ha permanent karakter eller være opprettet for kortsiktige, prosjektorienterte oppgaver eller formål. Utvalgene har rådgivende oppgaver i forhold til styret.

 

 • 7 Revisjon og Kontrollkomité –

Foreningens regnskap skal revideres av statsautorisert/reg. revisor som velges av general-forsamlingen. Styret forelegger revidert regnskap for en kontrollkomité på 3 medlemmer som har til oppgave å vurdere om foreningens midler er anvendt i samsvar med foreningens formål og vedtekter samt overensstemmende med gitte fullmakter.

 

 • 8 Valgkomité –

Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen foreslå kandidater til alle valg. Valgkomiteen består av 5 medlemmer som velges på Generalforsamlingen og virker ett år. Gjenvalg kan finne sted. Ved sammensetning av valgkomiteen tilstrebes best mulig bransjebredde. Likeledes skal valg komiteen i sine kandidatforslag sørge for best mulig representasjon fra ulike bransjer i foreningens styrende og utøvende organer. Styret fastsetter egen instruks for valgkomiteen.

Valgkomiteens forslag sendes medlemmene med de samme frister som gjelder til  generalforsamlingen.

 

 • 9 Generalforsamling –

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ. Den innkalles av styret med minst 14 dagers skriftlig varsel. Innkallingen skal inneholde saksliste og vedtektsbestemte vedlegg.

 

Kun saker som er nevnt i innkallingen kan behandles. Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret finner det påkrevet eller når minst 10 medlemmer som representerer minimum 10 % av stemmeberettigede medlemmer krever dette.

Stemmerett ved generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling har kun fremmøtte medlemmer som har betalt sin kontingent for det gjeldende år generalforsamlingen avholdes.

 

 • 10 Ordinær generalforsamling –

Den ordinære generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned og skal behandle:

 

 • Styrets årsberetning
 • Revidert regnskap for foreningen sammen med kontrollkomiteens uttalelse
 • Revisjonsrapport
 • Fastsettelse av neste års kontingent

Saker som styret eller et foreningsmedlem ønsker forelagt generalforsamlingen. Medlemmer må skriftlig melde slike saker til styret innen en måned før avholdelse av generalforsamlingen.

Valg

 1. Leder og nestleder
 2. Styret og vararepresentanter
 3. Revisor
 4. Kontrollkomité
 5. Valgkomité
 6. Valg til andre styrer, råd og utvalg som det ligger til generalforsamlingen å velge.

 

Til gyldig valg av leder og nestleder kreves minst halvdelen av de avgitte stemmer. Oppnår ingen av kandidatene flertall i første valgomgang, foretas omvalg og den kandidaten med minst stemmer utgår. Slikt omvalg foregår til det eventuelt bare står to kandidater tilbake. Ved stemmelikhet mellom disse, skjer valget ved loddtrekning.

Valg fortas skriftlig (5/07)

 

 • 11 Utmeldelse og eksklusjon –

Utmeldelse skjer skriftlig til styret innen 31.12. Kreves noe medlem utelukket/ekskludert av foreningen, skjer dette ved skriftlig, begrunnet henvendelse til styret. Finner styret kravet begrunnet, har det anledning til å ekskludere medlemmet. Et ekskludert medlem har anledning til å anke avgjørelsen til generalforsamlingen som på sin side avgjør saken ved simpelt flertall. Ankefristen er tre uker. Fremmer styret krav om eksklusjon, gjelder samme ankebehandling.

 

 • 12 Vedtektsendring –

Forslag til endring av disse vedtekter kan fremsettes av styret på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Likeledes kan foreningens medlemmer fremsettes forslag til endring når dette skjer ved skriftlig forslag til styret innen 31.12. Forslagene meddeles foreningens medlemmer samtidig som innkalling til generalforsamling. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitte stemmer og teller således ikke med.

 

 • 13 Oppløsning og fusjon –

Forslag om oppløsning kan fremsettes av styret eller minst 50 av foreningens medlemmer. Slike forslag skal være skriftlige og begrunnede og skal sendes foreningens medlemmer minst 1 måned før innkalling til første ordinære generalforsamling hvor forslaget skal behandles. Endelig avgjørelse treffes på etterfølgende ekstraordinære generalforsamling som innkalles med minimum 1 måneds varsel.

Forslag om å inngå fusjon eller lignende med annen næringsorganisasjon med tilsvarende formål behandles etter reglene i denne bestemmelse og § 14. For gyldig vedtak kreves minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer i hver av de to generalforsamlinger. Overtagelse av andre foreninger som driver sin virksomhet innenfor formålsparagrafen i disse vedtekter, men som ikke medfører vedtektsendringer, kan gjennomføres ved styrebeslutning.

 

 • 14 Foreningens midler ved oppløsning –

Dersom det ved foreningens oppløsning skulle foreligge formue, skal generalforsamlingen treffe beslutning om anvendelse av denne til andre foreninger, institusjoner eller tiltak som samsvarer med foreningens formål.